Nguyên tắc thanh toán các khoản chi của ngân sách

Thông tư 55/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 19/5/2017 nhằm quy định cụ thể nguyên tắc thanh toán các khoản chi của ngân sách.

Theo đó, nguyên tắc thanh toán các khoản chi của ngân sách được Thông tư 55 quy định cụ thể như sau:

  • Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát và thanh toán đầy đủ, kịp thời theo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán; có quyền từ chối các khoản chi không đủ điều kiện chi và chịu trách nhiệm về quyết định theo quy định của pháp luật.

  • Việc thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện theo nguyên tắc thanh toán trực tiếp từ Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước cho người hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp, người cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc cho đơn vị sử dụng ngân sách đối với các khoản chi có yêu cầu bảo mật cao. Trường hợp cấp thiết, một số khoản chi chưa đủ điều kiện thực hiện việc thanh toán trực tiếp từ Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước, đơn vị sử dụng ngân sách được tạm ứng kinh phí để chủ động chi theo dự toán được giao, sau đó đơn vị thanh toán với Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

  • Các khoản chi có tính chất thường xuyên được bố trí đều trong năm để chi; các nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản chi không thường xuyên khác được đảm bảo nguồn thanh toán theo tiến độ và trong phạm vi dự toán được giao cho Bộ Công an.

Xem chi tiết Thông tư 55/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

177

Văn bản liên quan