Nguyên tắc thanh toán trong thị trường điện

Thông tư 28/2018/TT-BCT được ban hành ngày 27/9/2018. Thông tư này quy định về vận hành thị trường phát điện cạnh tranh. Theo đó, các nguyên tắc thanh toán trong thị trường điện được quy định như sau:

1. Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch được thanh toán theo giá thị trường điện và thanh toán theo hợp đồng mua bán điện dạng sai khác.

2. Khoản thanh toán theo giá thị trường chỉ áp dụng cho đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch và được tính toán căn cứ trên các yếu tố sau:

  • Giá điện năng thị trường;
  • Giá công suất thị trường;
  • Sản lượng điện năng và công suất huy động.

3. Việc thanh toán cho các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch được thực hiện theo quy định tại Chương VI Thông tư này.

4. Đơn vị phát điện gián tiếp giao dịch và đơn vị không tham gia thị trường điện được thanh toán theo quy định tại hợp đồng mua bán điện.

Đây là nội dung được quy định cụ thể tại: Điều 16 Thông tư 28/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018. 

Gởi câu hỏi

275

Văn bản liên quan