Nguyên tắc thu, nộp, quản lý và sử dụng khấu hao TSCĐ

Khấu hao tài sản cố định là việc xác định và phân bổ có hệ thống theo nguyên tắc nhất định để tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư 65/2018/TT-BQP, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng khấu hao tài sản cố định phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

Một là, khấu hao tài sản cố định là khoản thu ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng.

Hai là, hàng năm, các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng nộp toàn bộ số khấu hao của tài sản cố định được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước về Bộ Quốc phòng qua hệ thống tài chính Quân đội. Việc xác định và trích khấu hao tài sản cố định được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về trích khấu hao tài sản cố định.

Ba là, việc thu, nộp khấu hao tài sản cố định không làm giảm vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp sản xuất quốc phòng trong trung hạn và dài hạn.

Bốn là, Bộ Quốc phòng sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định để chi đầu tư tập trung cho các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng.

Xem thêm tại: Thông tư 65/2018/TT-BQP được ban hành ngày 16/5/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 02/7/2018. 

 

Gởi câu hỏi

130

Văn bản liên quan