Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cấp xã

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007 được ban hành ngày 20/4/2007. Theo đó, Pháp lệnh đã quy định một số nguyên tắc cơ bản trong thực hiện dân chủ ở cấp xã.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007, việc thực hiện dân chủ ở cấp xã phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Bảo đảm trật tự, kỷ cương, trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

2. Bảo đảm quyền của nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

3. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

4. Công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện dân chủ ở cấp xã.

5. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Xem thêm: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007 có hiệu lực ngày 01/7/2007. 

Gởi câu hỏi

232

Văn bản liên quan