Nguyên tắc thực hiện khởi động đen, khôi phục hệ thống điện

Thông tư 22/2017/TT-BCT đã được Bộ Công thương đã ban hành quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia. Văn bản có hiệu lực từ ngày 12/12/2017.

Thông tư 22 đã ban hành 05 nguyên tắc thực hiện khởi động đen và khôi phục hệ thống điện, cụ thể:

  • Khởi động tổ máy phát điện của nhà máy điện khởi động đen trong hệ thống điện để cung cấp điện cho tự dùng của nhà máy điện.

  • Khôi phục trạm điện của nhà máy điện khởi động đen chính hoặc nhà máy điện khởi động đen dự phòng. Trong trường hợp hệ thống điện không có nhà máy điện khởi động đen hoặc nhà máy điện tách lưới phát độc lập thì khôi phục trạm điện bằng đường dây liên kết từ hệ thống điện khác.

  • Lần lượt đóng điện các đường dây liên kết trạm điện đã có điện với các nhà máy điện, trạm điện lân cận. Khôi phục các trạm điện, hòa điện các tổ máy phát điện của nhà máy điện, hòa điện các nhà máy điện tách lưới giữ tự dùng, nhà máy điện tách lưới phát độc lập với hệ thống điện. Trong quá trình khôi phục trạm điện, phụ tải của trạm điện được khôi phục theo yêu cầu về điều chỉnh điện áp và tần số.

  • Đóng điện đường dây liên kết và hòa điện với hệ thống điện khác, khôi phục chế độ vận hành bình thường của hệ thống điện quốc gia

  • Khôi phục phụ tải theo khả năng đáp ứng của hệ thống điện quốc gia và thứ tự ưu tiên theo danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt đến khách hàng sử dụng điện khác.

Xem thêm trách nhiệm của các đơn vị tham gia khởi động đen tại Thông tư 22/2017/TT-BCT thay thế Quyết định 35/2007/QĐ-BCN.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

76

Văn bản liên quan