Nguyên tắc tính toán chi phí sản xuất thóc hàng hóa

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 77/2018/TT-BTC vào ngày 17/8/2018 quy định cụ thể những nguyên tắc khi tính toán chi phí sản xuất thóc hàng hóa.

Theo đó, Thông tư 77 quy định khi tính toán chi phí sản xuất thóc hàng hóa cần đảm bảo nguyên tắc sau:

  • Chi phí sản xuất bao gồm những chi phí thực tế mà hộ sản xuất đã chi ra trong một vụ sản xuất thóc. Trường hợp nếu có chi phí phát sinh (chi phí cho sản xuất thóc và chi phí cho sản xuất cây trồng khác) thì phải phân bổ hợp lý cho từng loại cây trồng.
  • Chi phí sản xuất hợp lý là những chi phí thực tế mà thực tế hộ sản xuất thóc đã chi ra trong quá trình sản xuất theo quy định .
  • Mỗi khoản mục chi phí sản xuất để tính giá thành sản xuất thóc phải được phân tích, xác định rõ về số lượng, giá trị, thời gian và địa điểm chi.

Đồng thời Thông tư 77 còn quy định về đơn vị tính như sau:

  • Tính chi phí sản xuất theo từng yếu tố chi phí và tính thành tiền đồng (VNĐ) và quy về cho một hecta (đồng/ha).
  • Tính giá thành sản xuất thóc theo từng khoản mục cụ thể và thể hiện bằng tiền đồng (VNĐ) cho một kg thóc (đồng/kg).

Xem chi tiết Thông tư 77/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

505

Văn bản liên quan