Nguyên tắc tổ chức, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Theo đó, nguyên tắc tổ chức và tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được Thông tư 14 sửa đổi như sau:

  • Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.

  • Được tổ chức bình chọn theo 4 cấp, gồm: cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia.

  • Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm. Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đăng ký tham gia bình chọn tại nhiều kỳ bình chọn..

  • Cơ sở công nghiệp nông thôn gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.

Thông tư 14/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/8/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

190

Văn bản liên quan