Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát môi trường

Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014 được ban hành ngày 23/12/2014. Một trong những nội dung cơ bản được quy định tại Pháp lệnh này là quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát môi trường.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 2014, việc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát môi trường phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Một là, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và sự chỉ huy, quản lý của Bộ trưởng Bộ Công an.

Hai là, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; tôn trọng và bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Ba là, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh tội phạm, vi phạm pháp luật theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức có liên quan trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Năm là, dựa vào Nhân dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

Xem thêm: Pháp lệnh Cảnh sát môi trường 2014 có hiệu lực ngày 05/6/2015. 

Gởi câu hỏi

315

Văn bản liên quan