Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng cơ yếu

Luật Cơ yếu 2011 được ban hành ngày 26/11/2011. Một trong những nội dung cơ bản tại văn bản này là quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng cơ yếu.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 5 Luật Cơ yếu 2011, lực lượng cơ yếu được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc sau:

1. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

2. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Bảo đảm tuyệt đối bí mật, an to àn, chính xác, kịp thời.

4. Được tổ chức thống nhất, chặt chẽ, phù hợp yêu cầu lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của lực lượng vũ trang nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

5. Có chế độ quản lý chuyên ngành đặc thù, chế độ công tác nghiêm ngặt; khoa học và nghiệp vụ mật mã tiên tiến; công nghệ, kỹ thuật mật mã hiện đại.

Xem thêm tại: Luật Cơ yếu 2011 có hiệu lực ngày 01/2/2012. 

Gởi câu hỏi

190

Văn bản liên quan