Nguyên tắc trích lập, hạch toán khoản dự phòng rủi ro của NHNN

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 39/2013/TT-NHNN quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, nguyên tắc trích lập, hạch toán và sử dụng khoản dự phòng rủi ro được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại Thông tư 39/2013/TT-NHNN như sau:

trich, lap du phong rui ro NHNN, thong tu 39/2013/TT-NHNN

Nguồn ảnh: Internet

  • Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước trích lập dự phòng rủi ro và hạch toán vào chi phí bằng 10% chênh lệch thu, chi chưa bao gồm khoản chi dự phòng rủi ro. Số dư dự phòng rủi ro sau thời điểm trích lập không vượt quá số dự phòng rủi ro cần phải trích lập.

  • Việc trích lập và hạch toán số dự phòng rủi ro được trích lập trong năm tài chính của Ngân hàng Nhà nước được thực hiện tập trung tại Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tài chính - Kế toán).

  • Khoản dự phòng rủi ro chưa sử dụng hết trong năm được chuyển sang năm sau sử dụng tiếp.

  • Trường hợp khoản dự phòng rủi ro không đủ bù đắp các tổn thất, việc xử lý phần còn thiếu sẽ được thực hiện theo quy định tại Chế độ tài chính hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

  • Trường hợp số dự phòng rủi ro cần phải trích lập nhỏ hơn số dư dự phòng rủi ro trước thời điểm trích lập, Ngân hàng Nhà nước thực hiện hoàn nhập phần chênh lệch vào thu nhập của Ngân hàng Nhà nước.

  • ...

Như vậy, khi trích lập, hạch toán và sử dụng khoản dự phòng rủi ro thì Ngân hàng Nhà nước cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các nguyên tắc nêu trên.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 39/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/6/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

93

Văn bản liên quan