Nguyên tắc tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 22/12/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 66/2017/TT-BTNMT nhằm quy định cụ thể về nguyên tắc tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Theo đó, Thông tư 66 quy định nguyên tắc chung để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đó là:

  • Việc tuyển chọn, giao trực tiếp phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng; kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp phải được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc các phương tiện thông tin đại chúng;

  • Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp được đánh giá thông qua hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thành lập.

  • Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trường hợp cần thiết, có thể lấy ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập trước khi quyết định.

Bên cạnh đó, Thông tư 66 còn quy định về nguyên tắc tuyển chọn phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đáp ứng các nguyên tắc chung;

  • Thực hiện khi nhiệm vụ có nhiều tổ chức và cá nhân có khả năng tham gia thực hiện;

  • Danh mục các nhiệm vụ; điều kiện, thủ tục tham gia tuyển chọn phải được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác trong thời gian 60 ngày đối với nhiệm vụ cấp quốc gia, 30 ngày đối với nhiệm vụ cấp bộ.

Đối với nguyên tắc giao trực tiếp thì Thông tư 66 quy định nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao trực tiếp khi đáp ứng các nguyên tắc chung và đáp ứng một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 luật Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết Thông tư 66/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 06/02/2018.

- Thảo Uyên -

Gởi câu hỏi

137

Văn bản liên quan