Nguyên tắc và trình tự cấp phí quản lý cho Ngân hàng Phát triển

Ngày 12/9/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam.

cấp phí quản lý cho Ngân hàng Phát triển, Thông tư 111/2007/TT-BTC

Nguyên tắc và trình tự cấp phí quản lý cho Ngân hàng Phát triển (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 111/2007/TT-BTC quy định: "Việc cấp phí quản lý cho Ngân hàng Phát triển được thực hiện theo nguyên tắc tạm cấp hàng quý cùng với cấp bù chênh lệch lãi suất trên cơ sở số thu lãi cho vay thực tế trong quý". Đồng thời, trình tự cấp phí quản lý cho Ngân hàng Phát triển được thực hiện như sau:

  • Vào ngày 15 tháng đầu quý sau, căn cứ số liệu tổng hợp thu lãi cho vay thực tế từ các chi nhánh Ngân hàng Phát triển tính đến thời điểm ngày 30 tháng cuối quý trước, Ngân hàng Phát triển có văn bản đề nghị cấp phí quản lý, kèm thuyết minh gửi Bộ Tài chính. Căn cứ dự toán được bố trí trong dự toán chi Ngân sách Nhà nước; trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Phát triển, Bộ Tài chính thực hiện cấp phí quản lý cho Ngân hàng Phát triển theo quy định.

  • Kết thúc năm tài chính, căn cứ số liệu quyết toán được Hội đồng quản lý thông qua, Ngân hàng Phát triển xác định lại số phí quản lý được hưởng cả năm, kèm thuyết minh gửi Bộ Tài chính.

  • Căn cứ dự toán cấp phí quản lý được bố trí trong năm Ngân sách Nhà nước; số liệu quyết toán về thu lãi cho vay thực tế trong năm của Ngân hàng Phát triển, Bộ Tài chính xác định số phí quản lý cho Ngân hàng Phát triển được hưởng trong năm, thực hiện điều chỉnh và cấp cho Ngân hàng Phát triển.

  • Trường hợp số phí quản lý cả năm được quyết toán lớn hơn số đã tạm cấp trong năm, Bộ Tài chính cấp bổ sung phần còn thiếu trong phạm vi dự toán được thông báo. Phần chênh lệch vượt giữa số quyết toán và dự toán được thông báo (nếu có) sẽ được bố trí trong dự toán cấp bù năm sau.

  • Trường hợp số phí quản lý cả năm được quyết toán nhỏ hơn số đã tạm cấp trong năm thì số chênh lệch được tính là số tạm cấp trong năm tiếp theo (nếu năm tiếp theo vẫn phát sinh việc cấp phí quản lý) hoặc phải nộp Ngân sách Nhà nước (nếu năm tiếp theo không phát sinh việc cấp phí quản lý).

  • Số cấp bổ sung trong thời kỳ chỉnh lý quyết toán được tính vào số quyết toán chi ngân sách năm thực hiện, số cấp bổ sung sau thời kỳ chỉnh lý quyết toán được tính vào quyết toán năm chi ngân sách năm sau.

Lưu ý: Trường hợp dự toán cấp phí quản lý trong năm của Ngân hàng Phát triển không sử dụng hết thì chuyển sang năm sau để sử dụng tiếp.

Chi tiết xem tại Thông tư 111/2007/TT-BTC có hiệu lực ngày 10/10/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

23

Văn bản liên quan