Nguyên tắc xác định chi phí xây dựng đô thị

Thông tư 05/2017/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 05/4/2017 nhằm liệt kê cụ thể các nguyên tắc xác định chi phí xây dựng đô thị.

Theo đó Thông tư 05 quy định các nguyên tắc cần tuân thủ khi xác định chi phí xây dựng đô thị gồm:

  • Chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị phải được tính đúng, tính đủ, phù hợp với đặc điểm, tính chất và yêu cầu sản phẩm từng loại công việc quy hoạch.

  • Định mức chi phí được công bố để tham khảo, sử dụng trong quá trình lập và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Trường hợp quy mô của đồ án quy hoạch nằm trong khoảng giữa hai quy mô công bố thì sử dụng phương pháp nội suy để xác định định mức chi phí.

  • Xác định chi phí bằng dự toán đối với trường hợp lập đồ án quy hoạch xây dựng hoặc đồ án quy hoạch đô thị có quy mô lớn hơn quy mô theo công bố và đối với các công việc quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị chưa có định mức chi phí được công bố tại Thông tư 05 thì áp dụng chi phí kèm theo Thông tư 05 không phù hợp.

Xem chi tiết Thông tư 05/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan