Nhà nước bồi thường thế nào khi đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất?

Đây là một trong các nội dung đáng quan tâm được đề cập tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nha nuoc boi thuong khi dat khong co giay to ve quyen su dung dat, Nghi dinh 47/2014/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo Điều 13 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất.

Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện theo Điều 19 Nghị định này. 

Đối với việc di chuyển mồ mả không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Nghị định này thì người có mồ mả phải di chuyển được bố trí đất và được bồi thường chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với tập quán và thực tế tại địa phương.

Nghị định cũng quy định nhiều chính sách hỗ trợ khác tại Điều 20, 21, 22, 23, ...

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

55

Văn bản liên quan