Nhà nước có chính sách gì đối với chủ thể tham gia công nghiệp quốc phòng

Đây là nội dung quan trọng trong Nghị định 46/2009/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng

chính sách đối với chủ thể tham gia công nghiệp quốc phòng, Nghị định 46/2009/NĐ-CP

Nhà nước có chính sách gì đối với chủ thể tham gia công nghiệp quốc phòng (ảnh minh họa)

Theo đó, nhà nước có chính sách khuyến khích đối với chủ thể tham gia công nghiệp quốc phòng được quy định trong Nghị định 46/2009/NĐ-CP như sau:

+ Đối với người nước ngoài khi tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng: 

  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo pháp luật về đầu tư được nhà nước Việt Nam cho thuê đất; các trường hợp được thuê đất của doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao đã được nhà nước giao đất thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng trong trường hợp sản xuất sản phẩm, chi tiết sản phẩm, nghiên cứu khoa học công nghệ hoặc chuyển giao công nghệ chế tạo sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh thì được miễn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư góp vốn bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng giá trị phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Đối với tổ chức, cá nhân trong nước tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng:

  • Tổ chức, cá nhân khi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng phục vụ công nghiệp quốc phòng theo quy định tại nhóm 1, nhóm 2 thuộc Danh mục A kèm theo Nghị định 46/2009/NĐ-CP được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi như sau:

    • Được miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đối với diện tích đất cần thiết được sử dụng trong thời gian trực tiếp phục vụ quốc phòng;

    • Được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm khi thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng đặc thù quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định  46/2009/NĐ-CP; trường hợp bị thương hoặc bị chết được xét công nhận và hưởng chế độ thương binh, liệt sĩ như đối với lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt quy định tại điểm e khoản 2 Điều 8 Nghị định 46/2009/NĐ-CP.

  • Tổ chức, cá nhân khi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng phục vụ công nghiệp quốc phòng theo quy định tại Danh mục B kèm theo Nghị định  46/2009/NĐ-CP được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Xem chi tiết tại Nghị định 46/2009/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/6/2009.

Long Bình

Gởi câu hỏi

21

Văn bản liên quan