Nhà trường và giáo viên không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04/09/2020.

không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT

Nhà trường và giáo viên không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 18 Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định về việc sử dung Sách giáo khoa, thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo và tài liệu giáo dục địa phương của trường tiểu học. Cụ thể:

  • Trường tiểu học sử dụng sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn, sử dụng vào quá trình giảng dạy và học tập trong trường tiểu học trên địa bàn; giáo viên, học sinh sử dụng sách giáo khoa vào các hoạt động dạy và học nhằm thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; trường tiểu học phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về sách giáo khoa sử dụng tại trường để học sinh và gia đình học sinh biết.

  • Thiết bị dạy học sử dụng trong nhà trường thuộc Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các thiết bị dạy học khác theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông.

  • Nhà trường tổ chức lựa chọn, trang bị xuất bản phẩm tham khảo phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khuyến khích giáo viên sử dụng xuất bản phẩm tham khảo để nâng cao chất lượng giáo dục. 

  • Tài liệu giáo dục địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức biên soạn và thẩm định đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của địa phương, theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học về mục tiêu, nội dung giáo dục và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Đặc biệt, Thông tư này quy định mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo, có nghĩa là trường học và giáo viên không được ép học sinh mua tài liệu tham khảo khi học sinh không muốn. 

Chi tiết xem tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 20/10/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

120

Văn bản liên quan