Nhiệm vụ bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành tại Chi cục TCĐLCL

Bộ phận tham mưu về công tác thanh tra tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục do Chi cục trưởng phân công. Bộ phận tham mưu về công tác thanh tra của Chi cục có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra của Chi cục;

  • Giúp Chi cục trưởng triển khai các hoạt động thanh tra thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng;

  • Tham gia thanh tra theo kế hoạch, thanh tra thường xuyên và thanh tra đột xuất khi được Chi cục trưởng giao;

  • Tổng hợp, xây dựng báo cáo của Chi cục về kết quả công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gửi về Thanh tra Sở, Tổng cục theo quy định của pháp luật;

  • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chi cục trưởng;

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao và theo quy định của pháp luật

Xem chi tiết tại Nghị định 27/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/03/2017, sửa đổi Nghị định 213/2013/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

125

Văn bản liên quan