Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong bảo vệ môi trường

Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong bảo vệ môi trường
Thúy Trang

Ngày 06/01/2017, Chính phủ đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

 

Theo đó, Thông tư 02 quy định về các nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong bảo vệ môi trường, đơn cử như:

  • Xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, chương trình, đề án về bảo vệ môi trường thuộc nhiệm vụ của trung ương;

  • Xây dựng, thẩm định và công bố quy hoạch bảo vệ môi trường cấp vùng, toàn quốc; hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; thẩm định các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường được chi từ nguồn sự nghiệp môi trường, thuộc trách nhiệm của trung ương;

  • Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường (bao gồm bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học) thuộc trách nhiệm của Trung ương và theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

  • Hỗ trợ vốn điều lệ cho Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có);

  • Hỗ trợ cho các địa phương theo dự án được cấp có thẩm quyền quyết định;

Chi tiết xem tại Thông tư 02/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 22/02/2017.

Gởi câu hỏi

161

Văn bản liên quan