Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số khi thu hồi vé số không bán hết

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 76/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 76/2013/TT-BTC, Hội đồng giám sát xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây trong việc giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé xổ số không bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi:

thu hoi ve so khong ban het, Thong tu 76/2013/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất: Đối với xổ số truyền thống:

- Giám sát việc thu hồi, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết (bao gồm cả vé chưa đưa vào lưu thông) đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc thu hồi vé xổ số truyền thống theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số;

- Giám sát việc kiểm đếm vé tại trụ sở chính hoặc các địa điểm được bố trí để kiểm đếm vé, đối chiếu lập bảng kê, bao gói vé đã thu hồi;

- Giám sát việc niêm phong vé, ký xác nhận vào tờ niêm phong hoặc bấm chì niêm phong đảm bảo việc niêm phong phải hoàn thành trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định;

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng vé bán không hết đã thu hồi của Công ty Xổ số kiến thiết, ký biên bản tổng hợp kết quả số lượng vé bán không hết đã thu hồi, xác định số lượng vé đã tiêu thụ, doanh thu tiêu thụ của từng kỳ phát hành do Công ty Xổ số kiến thiết lập.

Thứ hai: Đối với xổ số lô tô thủ công:

- Giám sát quá trình thu hồi, kiểm đếm cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi, bảng kê tổng hợp số dự thưởng của từng đại lý xổ số và bảng kê tổng hợp do Công ty Xổ số kiến thiết lập;

- Giám sát việc niêm phong cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công thu hồi trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định, đảm bảo không cho phép bất kỳ đối tượng nào được đưa thêm cuống vé hoặc phần lưu, điều chỉnh, bổ sung bảng kê sau đã khi thu hồi;

- Giám sát việc mở niêm phong rút cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng hạng giải; giám sát việc niêm phong lại cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công trước khi đưa vào lưu trữ;

- Giám sát việc hoàn thành thu hồi và vô hiệu hóa vé xổ số lô tô thủ công bán không hết (nếu có yêu cầu thu hồi);

- Giám sát, kiểm tra việc tổng hợp số lượng cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công đã trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng loại giải (bao gồm cả số trúng thưởng từ bảng tổng hợp số dự thưởng hoặc bảng kê số dự thưởng của các điểm thu hồi ngoài trụ sở chính và đại lý xổ số xa các điểm thu hồi), ký biên bản xác nhận số vé đã bán và doanh thu bán vé xổ số lô tô thủ công trong kỳ, số vé xổ số lô tô thủ công trúng thưởng theo từng loại giải và giá trị trả thưởng của từng đợt phát hành.

Thứ ba: Đối với xổ số biết kết quả ngay (xổ số cào, xổ số bóc):

- Giám sát việc hoàn thành công tác thu hồi, kiểm đếm vé bán không hết mà đại lý xổ số trả lại và vé chưa đưa ra lưu thông của cùng đợt phát hành khi vé hết thời hạn lưu hành;

- Giám sát việc vô hiệu hoá vé đã thu hồi theo đúng quy định;

- Xác nhận số lượng vé bán không hết thu hồi về đối với từng ký hiệu (sê-ry) vé số phát hành.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 76/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 01/10/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan