Nhiệm vụ của kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN

Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành ngày 28/7/2017. Theo đó, nhiệm vụ của kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN được quy định như sau:

1. Thu thập, ghi chép, xử lý và quản lý dữ liệu tập trung trong toàn hệ thống về tình hình quản lý, phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp; Tình hình thực hiện thu, chi NSNN các cấp; Các khoản vay và tình hình trả nợ vay của NSNN; Các loại tài sản do KBNN quản lý và các hoạt động nghiệp vụ KBNN, bao gồm:

  • Dự toán chi NSNN;
  • Các khoản thu, chi NSNN các cấp;
  • Các khoản vay và tình hình trả nợ vay của NSNN;
  • Các quỹ tài chính, nguồn vốn có mục đích;
  • Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân hoặc đứng tên cá nhân (nếu có);
  • Các loại vốn bằng tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản tương đương tiền;
  • Các khoản tạm ứng, cho vay, thu hồi vốn vay và vốn khác của KBNN;
  • Các tài sản quốc gia, kim khí quí, đá quí và các tài sản khác thuộc trách nhiệm quản lý của KBNN;
  • Các hoạt động giao dịch, thanh toán trong và ngoài hệ thống KBNN;
  • Các hoạt động nghiệp vụ khác của KBNN.

2. Kiểm soát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, chế độ thanh toán và các chế độ, quy định khác của Nhà nước liên quan đến thu, chi NSNN, vay, trả nợ vay của NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN.

3. Chấp hành chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định; Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các số liệu, thông tin kế toán cần thiết, theo yêu cầu về việc khai thác thông tin, cơ sở dữ liệu kế toán trên TABMIS theo phân quyền và quy định khai thác dữ liệu, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các đơn vị trong ngành Tài chính với các đơn vị liên quan theo quy định; Đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin kế toán phục vụ việc quản lý, điều hành, quyết toán NSNN, công tác quản lý nợ và điều hành các hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan tài chính và hệ thống KBNN.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Thông tư 77/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2017. 

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

480

Văn bản liên quan