Nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN trong quản lý ngoại hối và kinh doanh vàng

Hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng là những lĩnh vực kinh doanh rất đặc thù cần được quy định và quản lý chặt chẽ. NHNNVN có nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng như sau:

  1. Quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối trong các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam; hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối; hoạt động ngoại hối khu vực biên giới theo quy định của pháp luật.
  2. Quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước theo quy định của pháp luật; mua bán ngoại hối trên thị trường trong nước vì mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia; mua, bán ngoại hối với ngân sách nhà nước, các tổ chức quốc tế và các nguồn khác; mua, bán ngoại hối trên thị trường quốc tế và thực hiện giao dịch ngoại hối khác theo quy định của pháp luật.
  3. Công bố tỷ giá hối đoái; quyết định chế độ tỷ giá hối đoái, cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái.
  4. Cấp, thu hồi văn bản chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
  5. Quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.
  6. Quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Nghị định 16/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 17/02/2017.

Gởi câu hỏi

209

Văn bản liên quan