Nhiều người lao động sẽ phải kí lại hợp đồng kể từ ngày 01/7/2019

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, chính thức có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2019.

Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung một số điều về việc ký kết hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP.

Cụ thể, cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm các công việc quy định tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP và quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sẽ được điều chỉnh theo pháp luật lao động, dân sự, thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cá nhân đó.

Riêng đối với cá nhân đang ký hợp đồng lao động làm các công việc tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP sẽ phải chuyển sang ký hợp đồng lao động mới theo quy định tại Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Đối tượng áp dụng bao gồm người lao động làm những công việc sau tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

+ Lái xe;

+ Bảo vệ;

+ Vệ sinh;

+ Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

+ Công việc thừa hành, phục vụ khác có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống.

Lưu ý:

- Mức lương trong hợp đồng mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

- Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định 68 bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí chi thường xuyên. (Quy định hiện hành tại Thông tư 15/2001/TT- BTCCBCP chỉ nêu chung là hoạt động bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp).

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

10,131

Văn bản liên quan