NHNN báo cáo tình hình của TCTD nước ngoài trước 31/8 và 30/4 hàng năm

Ngày 01/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

NHNN báo cáo tình hình của TCTD nước ngoài trước 31/8 và 30/4 hàng năm, Thông tư 84/2020/TT-BTC

NHNN báo cáo tình hình của TCTD nước ngoài trước 31/8 và 30/4 hàng năm (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 4 Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 Thông tư 16/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm:

- Định kỳ 06 tháng (trước ngày 31/8) và hàng năm (trước ngày 30/4 năm kế tiếp), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho Bộ Tài chính tình hình tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định 93/2017/NĐ-CP, cụ thể theo các chỉ tiêu sau (có phân theo loại hình tổ chức tín dụng):

 • Số lượng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 • Tổng số vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tài sản có, tổng dư nợ, tổng huy động vốn, tỷ lệ nợ xấu và các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 • Tổng số lợi nhuận (lỗ) và số lượng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động có lợi nhuận (bị lỗ).

 • Tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn Điều lệ.

 • Các chỉ tiêu, nội dung khác có liên quan.

 • Các vi phạm về chế độ tài chính của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hiện trong quá trình thanh tra, giám sát.

- Thời gian chốt số liệu:

 • Đối với báo cáo 06 tháng: Tính từ ngày 01 tháng 01 kỳ báo cáo đến hết ngày 30 tháng 6 kỳ báo cáo (trừ số liệu phản ánh tại thời điểm nhất định).

 • Đối với báo cáo năm: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến hết ngày 31 tháng 12 năm báo cáo (trừ số liệu phản ánh tại thời điểm nhất định).

- Phương thức gửi báo cáo thực hiện theo một trong các phương thức sau:

 • Gửi trực tiếp dưới hình thức văn bản giấy;

 • Gửi qua dịch vụ bưu chính dưới hình thức văn bản giấy;

 • Gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;

 • Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

 Chi tiết xem thêm quy định tại Thông tư 84/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 15/11/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

53

Văn bản liên quan