Nhóm chỉ tiêu định tính đánh giá TCTD, chi nhánh NH nước ngoài

Thông tư 52/2018/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, tiêu chí chất lượng tài sản của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài được đánh giá, cho điểm theo nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính. Chi tiết nhóm chỉ tiêu định tính như sau:

  • Tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động cho vay;

  • Tuân thủ các quy định pháp luật về ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung và báo cáo quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay, chính sách dự phòng rủi ro;

  • Tuân thủ các quy định pháp luật về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ;

  • Tuân thủ các quy định pháp luật về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

  • Tuân thủ các quy định pháp luật về trích lập và sử dụng các khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi;

  • Tuân thủ các quy định của pháp luật về trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt do công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam phát hành;

  • Tuân thủ các quy định pháp luật về hạn chế và giới hạn cấp tín dụng;

  • Tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý rủi ro tín dụng.

Xem tiêu chí về quản trị điều hành tại Thông tư 52/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

308

Văn bản liên quan