Như thế nào là gia đình thể thao theo Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL?

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Theo quy định tại Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL, gia đình thể thao là hộ gia đình có tổng số thành viên tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên chiếm từ 50% trở lên tổng số thành viên trong gia đình.

Cũng theo Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL, tiêu chí số gia đình thể thao được xác định bằng tỷ lệ % của tổng số gia đình thể thao so với tổng số hộ gia đình trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tiêu chí số cộng tác viên thể dục, thể thao được xác định như sau:

  • Cộng tác viên thể dục, thể thao là người có trình độ chuyên môn thể dục, thể thao thực hiện nhiệm vụ vận động, tổ chức, hướng dẫn mọi người tập luyện thể dục, biểu diễn, thi đấu thể thao và tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng.
  • Tiêu chí số cộng tác viên thể dục, thể thao được xác định bằng tỷ lệ % của tổng số cộng tác viên thể dục, thể thao so với tổng số dân trên địa bàn.

Xem thêm các tiêu chí khác tại Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 05/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

234

Văn bản liên quan