Như thế nào là “mua sắm tài sản công không có quyết định của cơ quan”?

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

mua sắm tài sản công không có quyết định của cơ quan, Thông tư 29/2020/TT-BTC

Hình minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 29/2020/TT-BTC quy định hành vi thực hiện mua sắm tài sản khi không có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP là hành vi tại thời điểm ký Hợp đồng mua sắm (đối với trường hợp phải ký Hợp đồng theo quy định của pháp luật) hoặc tại thời điểm ghi trên Hóa đơn bán hàng (đối với trường hợp không phải ký Hợp đồng theo quy định của pháp luật) không có Quyết định về mua sắm tài sản công của cấp có thẩm quyền.

Về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, Thông tư quy định hành vi không thực hiện mua sắm tập trung đối với các loại tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 63/2019/NĐ-CP được xác định theo từng lần mua sắm.

Về hành vi đầu tư, mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 63/2019/NĐ-CP là hành vi đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản vượt về diện tích (đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp), vượt về số lượng, vượt về mức giá (đối với phương tiện đi lại, máy móc, thiết bị, tài sản khác) so với tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 02/6/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

175

Văn bản liên quan