Điểm mới hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định một số điểm mới về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Trước đây Nghị định 59/2015/NĐ-CP chỉ đưa ra quy định về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cho đến khi Nghị định 100/2018/NĐ-CP ra đời đã sửa đổi bổ sung cho Nghị định 59/2018/NĐ-CP, theo đó phân loại nhiều trường hợp cụ thể hơn về hồ sơ cấp chứng chỉ liên quan đến hoạt động xây dựng. Cụ thể:

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực, bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực (Theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định 100);
 • Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
 • Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);
 • Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
 • Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
 • Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
 • Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.
 • Các tài liệu kèm theo trong trường hợp này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực (Theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định 100);
 • Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp. Trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực (Theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định 100);
 • Các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung.

Xem thêm Nghị định 100/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

3,050

Văn bản liên quan