Những điều cần biết khi sửa chữa thông tin hồ sơ công chức

Đây là một trong những nội dung nổi bật được đề cập tại Thông tư 06/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

Cụ thể, Thông tư 06/2019/TT-BNV quy định dung sửa chữa thông tin hồ sơ công chức thực hiện như sau:

  • Trường hợp các thành phần hồ sơ không thống nhất thì căn cứ giấy khai sinh gốc để hoàn thiện, bổ sung và thống nhất các thành phần hồ sơ khác theo giấy khai sinh này; trường hợp trong hồ sơ công chức không có giấy khai sinh thì căn cứ quyển Lý lịch cán bộ, công chức công chức lập khi công chức được tuyển dụng lần đầu vào cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước để thống nhất.

  • Việc sửa chữa các thông tin trong hồ sơ công chức phải được người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định bằng văn bản, sau khi có biên bản kết luận việc kiểm tra, xác minh của cơ quan sử dụng công chức.

  • Không thực hiện việc sửa chữa, điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ đối với công chức là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà thống nhất xác định ngày, tháng, năm sinh của công chức theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 06/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

130

Văn bản liên quan