Những lưu ý khi sao văn bản trong cơ quan nhà nước

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 04/2013/TT-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

Theo đó, văn bản của các cơ quan, tổ chức được được sao dưới các hình thức là sao y bản chính, sao lục và trích sao. Lưu ý là bản sao chụp (photocopy cả dấu và chữ ký của văn bản chính) không thực hiện theo các hình thức này thì chỉ có giá trị thông tin, tham khảo. 

hinh thuc sao van ban, Thong tu 04/2013/TT-BNV

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Điều 11 Thông tư 04/2013/TT-BNV quy định bản sao văn abnr phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

  • Thể thức bản sao thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV .

  • Việc sao y bản chính, sao lục, trích sao văn bản do lãnh đạo cơ quan, tổ chức (nêu rõ tên cơ quan, tổ chức), Chánh Văn phòng cơ quan, tổ chức (nêu rõ tên cơ quan, tổ chức) quyết định.

  • Bản sao y bản chính, sao lục, trích sao thực hiện đúng quy định pháp luật có giá trị pháp lý như bản chính.

  • Không được sao, chụp, chuyển phát ra ngoài cơ quan, tổ chức (nêu rõ tên cơ quan, tổ chức) những ý kiến ghi bên lề văn bản. Trường hợp các ý kiến của Lãnh đạo cơ quan, tổ chức (nêu rõ tên cơ quan, tổ chức) ghi trong văn bản cần thiết cho việc giao dịch, trao đổi công tác phải được thể chế hóa bằng văn bản hành chính.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 04/2013/TT-BNV có hiệu lực từ 01/6/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan