Những nội dung cơ bản của chứng thư điện tử

Những nội dung cơ bản của chứng thư điện tử
Nguyễn Trinh

Chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử.

 

Theo quy định tại Điều 29 Luật giao dịch điện tử 2005, chứng thư điện tử phải gồm các nội dung sau:

Một là, thông tin về tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

Hai là, thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư điện tử.

Ba là, số hiệu của chứng thư điện tử.

Bốn là, thời hạn có hiệu lực của chứng thư điện tử.

Năm là, dữ liệu để kiểm tra chữ ký điện tử của người được cấp chứng thư điện tử.

Sáu là, chữ ký điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

Bảy là, các hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng thư điện tử.

Tám là, các hạn chế về trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

Ngoài ra, chứng thư điện tử có thể có các nội dung khác theo quy định của Chính phủ.

Xem thêm: Luật giao dịch điện tử 2005 có hiệu lực từ ngày 01/3/2006. 

Gởi câu hỏi

197

Văn bản liên quan