Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 được ban hành ngày 20/4/2007. Một trong những quy định cơ bản tại văn bản này là những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 19 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007, những nội dung nhân dân tham gia ý kiến bao gồm: 

  • Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã; ph­ương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành nghề của cấp xã;
  • Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất của cấp xã;
  • Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn cấp xã; chủ tr­ương, phư­ơng án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư­; ph­ương án quy hoạch khu dân cư­;
  • Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến cấp xã;
  • Những nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết.

Theo đó, các hình thức để nhân dân tham gia ý kiến bao gồm: 

  • Họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố;
  • Phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình;
  • Thông qua hòm thư­ góp ý.

Xem thêm: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007 có hiệu lực ngày 01/7/2007.  

Gởi câu hỏi

245

Văn bản liên quan