Những thông tin phải có trong GCN đủ điều kiện KD dịch vụ kế toán

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán thực hiện theo Điều 61 Luật Kế toán. Trong đó, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán phải có các thông tin sau đây:

  • Tên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán; Tên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán bằng tiếng nước ngoài; Tên viết tắt; Địa chỉ trụ sở chính;

  • Họ và tên người đại diện theo pháp luật, họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc) của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;

  • Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

  • Các điều khoản, điều kiện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải tuân thủ khi sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Xem thời hạn cấp Giấy chứng nhận tại Thông tư 297/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan