Những yêu cầu khi tiến hành cuộc họp trong hệ thống hành chính Nhà nước

Ngày 09/11/2018 Thủ tưởng Chính phủ đã ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định cụ thể những yêu cầu khi tiến hành cuộc họp trong hệ thống hành chính Nhà nước

Theo đó, Quyết định 45 quy định khi tiến hành cuộc họp thì cần phải đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Mỗi cuộc họp có thể kết hợp giải quyết nhiều nội dung, sử dụng nhiều hình thức và cách thức tiến hành phù hợp với tính chất, yêu cầu của từng vấn đề và điều kiện hoàn cảnh cụ thể do người có thẩm quyền tổ chức cuộc họp quyết định để tiết kiệm thời gian, bảo đảm chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc.

  • Người chủ trì hoặc người được phân công chỉ trình bày tóm tắt nội dung của đề án, dự án, vấn đề được đưa ra cuộc họp hoặc chỉ nêu những vấn đề còn ý kiến khác nhau, không đọc toàn văn tài liệu, văn bản của cuộc họp, không trình bày toàn bộ nội dung chi tiết vấn đề cần xử lý tại cuộc họp.

  • Việc phát biểu, trao đổi ý kiến tại cuộc họp phải tập trung vào nội dung của cuộc họp, những vấn đề đang còn những ý kiến khác nhau để đề xuất những biện pháp xử lý.

  • Ý kiến kết luận của người chủ trì cuộc họp phải rõ ràng và cụ thể, thể hiện được đầy đủ tính chất, nội dung và yêu cầu của cuộc họp.

Xem chi tiết Quyết định 45/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

243

Văn bản liên quan