Nội dung báo cáo tài chính định kỳ của DN Nhà nước nắm giữ > 50% vốn điều lệ

Định kỳ 6 tháng, hàng năm, Người đại diện lập báo cáo giám sát tài chính theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về doanh nghiệp có vốn góp: Các thông tin cơ bản; Vốn điều lệ; Vốn thực góp đến thời điểm báo cáo (về giá trị, tỷ lệ nắm giữ); Cơ cấu quản trị của doanh nghiệp (Thành phần Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên; Ban kiểm soát; Ban Điều hành; Người đại diện theo pháp luật); Ngành nghề kinh doanh.

2. Thông tin về người đại diện (số lượng người đại diện, danh sách người đại diện).

3. Việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn.

4. Việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp:

5. Hoạt động đầu tư vốn, tài sản tại doanh nghiệp và hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp (nguồn vốn huy động gắn với dự án đầu tư, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư); Tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư vào các dự án đầu tư hình thành tài sản cố định và xây dựng cơ bản; Đánh giá tiến độ thực hiện dự án/ kế hoạch; Các vấn đề phát sinh; Điều chỉnh mục tiêu; Hiệu quả mang lại;

6. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động; phát hành trái phiếu;

7. Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu;

8. Tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

9. Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

10. Kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA);

11. Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

12. Việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ doanh nghiệp (Tỷ lệ cổ tức được chia, giá trị, số cổ tức thực nhận trong năm báo cáo)

13. Vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp.

Xem chi tiết tại Thông tư 200/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 01/02/2016.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

111

Văn bản liên quan