Nội dung chi hỗ trợ cho dân cư thuộc vùng ô nhiễm bom mìn

Ngày 15/9/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 147/2015/TT-BTC về quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam. Chi hỗ trợ cho dân cư thuộc vùng ô nhiễm bom mìn tại các tỉnh bị ô nhiễm nặng bao gồm:

1. Chi hỗ trợ tái định cư, tái hòa nhập cộng đồng cho hộ gia đình thuộc diện phải di chuyển để xử lý bom mìn, vật nổ; có đất đai, cây trồng bị ảnh hưởng khi thực hiện rà phá bom mìn vật nổ, bao gồm:

  • Hỗ trợ cây, con giống, công cụ sản xuất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chuồng trại phục vụ sản xuất, chăn nuôi;
  • Hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt gia đình;
  • Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2. Chi hỗ trợ sinh kế để đảm bảo an sinh xã hội cho hộ gia đình không thuộc diện phải di dời, bao gồm: Hỗ trợ cây, con giống, công cụ sản xuất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chuồng trại phục vụ sản xuất, chăn nuôi.

Thông tư 147/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

108

Văn bản liên quan