Nội dung chi, mức chi chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày 12/5/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 43/2017/TT-BTC quy định cụ thể về nội dung chi, mức chi chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Thông tư 43 quy định nội dung chi, mức chi bao gồm:

  • Chi mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, cột phát sóng (đối với trạm sử dụng công nghệ vô tuyến), cột treo dây, treo loa, dây dẫn và các vật tư, thiết bị phụ trợ. Cơ cấu, thành phần, yêu cầu kỹ thuật về trang thiết bị cần mua sắm để thiết lập mới, nâng cấp các đài, trạm truyền thanh; đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện; trạm tiếp phát, phát lại truyền thanh, truyền hình khu vực thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc mua sắm thực hiện theo quy định hiện hành về mua sắm hàng hoá, vật tư thiết bị và các văn bản liên quan.

  • Chi đào tạo, hướng dẫn quản lý, vận hành đài, trạm truyền thanh, trạm truyền tiếp phát, phát lại truyền thanh cho cán bộ đơn vị thụ hưởng. Trình tự ưu tiên thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu về nội dung chương trình đào tạo, hướng dẫn khai thác, vận hành trang thiết bị 

  • Nguồn kinh phí thực hiện: Lồng ghép từ các chương trình mục tiêu, các chương trình, dự án khác.

Xem chi tiết Thông tư 43/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

171

Văn bản liên quan