Nội dung chi tuyên truyền, giáo dục phòng, tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân

Ngày 15/9/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 147/2015/TT-BTC về quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam. Nội dung chi tuyên truyền, giáo dục phòng, tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân bao gồm:

1. Chi tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, tránh tai nạn bom mìn trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí):

  • Chi sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình theo hình thức hợp đồng với đơn vị tuyên truyền hoặc cơ quan thông tin đại chúng;
  • Chi mua, sản xuất, nhân bản và phát hành các ấn phẩm.

2. Chi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, tránh tai nạn bom mìn tại cộng đồng, bao gồm: truyền thanh tại cộng đồng, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề; làm mới, sửa chữa pa nô, áp phích, khẩu hiệu;

3. Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về hoạt động phòng, tránh, khắc phục hậu quả bom mìn;

4. Chi mít tinh hưởng ứng tháng hành động khắc phục hậu quả bom mìn;

5. Chi tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ để cổ động, tuyên truyền cho công tác phòng, tránh, khắc phục hậu quả bom mìn.

Thông tư 147/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

146

Văn bản liên quan