Nội dung của giấy phép vào làm việc tại không gian hạn chế

Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành vào ngày 25/12/2018 quy định cụ thể nội dung của giấy phép vào làm việc tại không gian hạn chế.

Theo đó Thông tư 29 quy định giấy phép vào không gian hạn chế phải có những nội dung sau:

  • Mô tả vị trí và tên, mã số (nếu có) của không gian hạn chế;

  • Mô tả công việc sẽ được thực hiện trong không gian hạn chế;

  • Họ tên của người giám sát, chỉ huy;

  • Họ tên những người làm việc trong không gian hạn chế, người canh gác;

  • Họ tên của người chịu trách nhiệm cấp giấy phép, thời gian cấp giấy phép;

  • Kết quả đo, kiểm tra không khí trong không gian hạn chế trước khi cấp phép và các yêu cầu bổ sung về tần suất, vị trí đo, kiểm tra không khí trước và trong quá trình thực hiện công việc;

  • Thời hạn/ hiệu lực của Giấy phép vào không gian hạn chế;

  • Các biện pháp đảm bảo an toàn phải thực hiện trước và duy trì trong quá trình thực hiện công việc trong không gian hạn chế;

  • Các nội dung khác phù hợp với yêu cầu của cơ sở sản xuất nơi có không gian hạn chế.

Đồng thời Thông tư 29 còn quy định giấy phép làm việc trong không gian hạn chế đã được đóng hoặc đã bị thu hồi cần được lưu giữ tại cơ sở sản xuất ít nhất 01 (một) năm.

Xem chi tiết Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

525

Văn bản liên quan