Nội dung điều tra, đánh giá di sản địa chất

Ngày 30/11/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 50/2017/TT-BTNMT nhằm quy định cụ thể về nội dung điều tra, đánh giá di sản địa .

Theo đó, Thông tư 50 quy định điều tra, đánh giá di sản địa chất là việc thực hiện công tác điều tra, đánh giá về giá trị địa chất của các kiểu di sản địa chất . Nội dung điều tra, đánh giá di sản địa chất thực hiện như sau:

  • Điều tra, đánh giá về giá trị khoa học, giáo dục của di sản địa chất, trong đó, tập trung điều tra, đánh giá về vị trí, không gian phân bố, đặc điểm địa chất, tính đa dạng địa chất và ý nghĩa khoa học, giáo dục về địa chất;

  • Điều tra, đánh giá về giá trị thẩm mỹ của di sản địa chất;

  • Điều tra, đánh giá về giá trị kinh tế của di sản địa chất, trong đó, tập trung điều tra, đánh giá về tiềm năng khai thác, sử dụng di sản địa chất;

  • Xác định các mối đe dọa và nhu cầu bảo tồn di sản địa chất;

  • Nội dung điều tra, đánh giá di sản địa chất nêu trên được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 50.

Xem chi tiết Thông tư 50/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

172

Văn bản liên quan