Nội dung giám sát, đánh giá dự án theo hình thức đối tác công tư

Thông tư 59/2017/TT-BCA đã được Bộ Công an ban hành quy định về giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân.

Theo quy định mới, tùy vào chủ thể giám sát, đánh giá là cơ quan ký kết hợp đồng hay Cục Kế hoạch và đầu tư thì sẽ có những nội dung giám sát khác nhau, đánh giá khác nhau, cụ thể:

 • Đối với cơ quan ký kết hợp đồng:

  • Việc lập Báo cáo đề xuất dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;
  • Tình hình trình thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;
  • Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình lập Báo cáo đề xuất dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và việc xử lý theo thẩm quyền;
  • Việc lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán, ký kết hợp đồng dự án và đăng ký đầu tư;
  • Tình hình thực hiện hợp đồng dự án;
  • Ngoài các nội dung trên, thực hiện theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Thông tư 59;
  • Việc đánh giá dự án theo hình thức đối tác công tư thực hiện theo Điều 32 Nghị định 84/2015/NĐ-CP.
 • Đối với Cục Kế hoạch và đầu tư

  • Theo dõi, kiểm tra việc lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án và đăng ký đầu tư;
  • Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện hợp đồng dự án;
  • Ngoài các nội dung trên, thực hiện theo quy định tại các điều 21, 22, 23 và 24 của Thông tư 59.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 59/2017/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 23/01/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

133

Văn bản liên quan