Nội dung giám sát ngân hàng theo Luật NHNN Việt Nam 2010

Nội dung giám sát ngân hàng theo Luật NHNN Việt Nam 2010
Thu Hiền

Giám sát ngân hàng là hoạt động của NHNN trong việc thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về đối tượng giám sát NH thông qua hệ thống thông tin, báo cáo nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời rủi ro gây mất an toàn hoạt động NH, vi phạm quy định an toàn hoạt động NH và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Theo quy định tại Điều 58 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 và Khoản 1 Điều 23 Nghị định 26/2014/NĐ-CP, hoạt động giám sát ngân hàng bao gồm các nội dung sau đây:

  • Thu thập, tổng hợp và xử lý các tài liệu, thông tin, dữ liệu của đối tượng giám sát ngân hàng theo yêu cầu giám sát; kết hợp giám sát an toàn toàn bộ hệ thống các tổ chức tín dụng với giám sát an toàn của từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 
  • Xem xét, theo dõi tình hình chấp hành các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan; việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và khuyến nghị, cảnh báo về giám sát ngân hàng;
  • Phân tích, đánh giá thường xuyên tình hình tài chính, hoạt động, quản trị, điều hành và mức độ rủi ro của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, rủi ro mang tính hệ thống; thực hiện xếp hạng các tổ chức tín dụng hằng năm theo mức độ an toàn; 
  • Phát hiện, cảnh báo các yếu tố tác động, xu hướng biến động tiêu cực, rủi ro gây mất an toàn hoạt động đối với từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và hệ thống các tổ chức tín dụng; các rủi ro, nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; 
  • Kiến nghị, đề xuất biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các rủi ro, vi phạm pháp luật của đối tượng giám sát ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm tại: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 có hiệu lực ngày 01/01/2011 và Nghị định 26/2014/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/6/2014.  

Gởi câu hỏi

288

Văn bản liên quan