Nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Kim Linh

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 được ban hành ngày 29/11/2006. Đáng chú ý là các quy định về nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 4 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các nội dung sau đây:

1. Ký kết các hợp đồng liên quan đến việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2. Tuyển chọn lao động.

3. Dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

4. Thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

5. Quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

6. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

7. Thanh lý hợp đồng giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

8. Các hoạt động khác của tổ chức, cá nhân có liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 có hiệu lực ngày 01/7/2007. 

Gởi câu hỏi

140

Văn bản liên quan