Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người quản lý

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, quy trình và nội dung thực hiện cho khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động đối với cán bộ trực tiếp quản lý lao động gồm:

TT

Nội dung công việc

Định mức thời gian (Giờ/ nội dung)

Số người thực hiện

Thành giờquy đổi

Loại yếu tố

A

Chuẩn bị trước khi huấn luyện

 

 

 

 

1

Xây dựng kế hoạch huấn luyện

2 giờ

1 người

2 giờ

- Khảo sát, thông tin về lớp học, đối tượng huấn luyện.,.

- Hợp đồng huấn luyện.

- Xây dựng chương trình huấn luyện và các điều kiện chuẩn bị huấn luyện.

B

Tổ chức thực hiện

 

 

 

 

5

Tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện

3 giờ

1 người

3 giờ

- Theo dõi quá trình lên lớp của học viên.

- Kiểm tra điều kiện lên lớp của Người huấn luyện.

C

Kết thúc huấn luyện

 

 

 

 

7

Tổng hợp kết quả kiểm tra; chuẩn bị biểu mẫu hồ sơ theo quy định

2 giờ

1 người

2 giờ

- Tổng hợp kết quả kiểm tra; bảng điểm kiểm tra.

- Ra quyết định.

 

Cộng

22 giờ

 

25 giờ

 

10

Trách nhiệm quản lý của đơn vị tổ chức, bộ phận đào tạo, các bộ phận có liên quan (văn phòng, các phòng chuyên môn) chiếm 10% giờ tổng số giờ cán bộ quản lý lớp học

2,2 giờ

 

2,5 giờ

 

 

Tổng cộng

24,2 giờ

 

27,5 giờ

 

Xem thêm tại Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan