Nội dung nhật ký công tác triển khai DAĐT ứng dụng công nghệ thông tin

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Nội dung nhật ký công tác triển khai DAĐT ứng dụng công nghệ thông tin, Thông tư 24/2020/TT-BTTTT

Nội dung nhật ký công tác triển khai DAĐT ứng dụng công nghệ thông tin (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định về việc lập nhật ký công tác triển khai gám sát và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cụ thể như sau:

- Nhật ký công tác triển khai do nhà thầu triển khai lập, dùng để mô tả tình hình công việc và phản ánh các thông tin trao đổi giữa chủ đầu tư, nhà thầu triển khai, tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết và các bên có liên quan khác.

- Nhật ký công tác triển khai phải được thể hiện theo ngày triển khai, mốc thời gian và được đóng thành quyển, đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu triển khai.

- Nội dung nhật ký công tác triển khai bao gồm các thông tin cơ bản sau:

  • Danh sách cán bộ tham gia của các bên trực tiếp triển khai (chức danh và nhiệm vụ của từng người) bao gồm: triển khai, giám sát tác giả (nếu có);

  • Diễn biến tình hình triển khai theo ngày đối với triển khai xây lắp, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, cài đặt phần mềm thương mại; diễn biến tình hình triển khai theo mốc thời gian đối với triển khai xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu;

  • Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, các vi phạm, sai khác, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình triển khai (nếu có);

  • Các kiến nghị của nhà thầu triển khai, đơn vị tư vấn lập thiết kế chi tiết (nếu có), đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có);

  • Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai của các bên có liên quan (nếu có).

 Lưu ý: Nhật ký công tác triển khai được lập theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư 24/2020/TT-BTTTT.

 Chi tiết xem thêm tại Thông tư 24/2020/TT-BTTTT, có hiệu lực từ 25/10/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

78

Văn bản liên quan