Nội dung phải có trong HD mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Trong năm 2016, Bộ Xây dựng đã ký ban hành Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo Thông tư 20/2016/TT-BXD, hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải có các nội dung chính sau đây:

 • Tên, địa chỉ của các bên;

 • Các thông tin về nhà ở giao dịch;

 • Giá mua bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua;

 • Phương thức và thời hạn thanh toán;

 • Thời hạn giao nhận nhà ở;

 • Bảo hành nhà ở;

 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;

 • Cam kết của các bên;

 • Chấm dứt hợp đồng;

 • Các thỏa thuận khác;

 • Giải quyết tranh chấp;

 • Hiệu lực của hợp đồng;

Lưu ý: Đối với nhà ở xã hội là căn hộ chung cư thì trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua phải đảm bảo các nội dung trên, đồng thời phải ghi rõ phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử dụng chung của chủ đầu tư và người mua, thuê, thuê mua căn hộ...

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 20/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

87

Văn bản liên quan