Nội dung phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

Nghị định 85/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Cụ thể, phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin phải bao gồm các nội dung sau đây:

  • Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trong khâu thiết kế, xây dựng;

  • Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trong quá trình vận hành;

  • Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin;

  • Quản lý rủi ro an toàn thông tin;

  • Giám sát an toàn thông tin;

  • Dự phòng, ứng cứu sự cố, khôi phục sau thảm họa;

  • Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ.

Cũng theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP, phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin phải đáp ứng yêu cầu cơ bản trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Xem chi tiết các mẫu văn bản xác định mức độ an toàn HTTT tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

113

Văn bản liên quan