Nội dung quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của BCT

Đây là quy định đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 36/2019/TT-BCT về việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Theo đó, Thông tư 36/2019/TT-BCT quy định nội dung quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

noi dung quan ly chat luong san pham hang hoa, Thong tu 36/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

- Quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu: Việc quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương III Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Mục 2 Chương II Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

- Quản lý chất lượng hàng hóa xuất khẩu: Việc quản lý chất lượng hàng hóa xuất khẩu áp dụng theo quy định tại Mục 3 Chương III Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Mục 3 Chương II Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và các quy định của nước nhập khẩu.

- Quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường: Việc quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường áp dụng theo quy định tại Mục 5 Chương III Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Mục 4 Chương II Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ, các quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và quy định của nước nhập khẩu.

- Quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất:

  • Đối với sản phẩm, hàng hóa được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng của người sản xuất, việc quản lý chất lượng thực hiện theo quy định tại Thông tư 46/2015/TT-BCT ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

  • Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương được quy định theo từng thời kỳ và sản phẩm, hàng hóa được quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, việc quản lý chất lượng được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Điều 5 Mục 1 Chương II Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định tại Thông tư này.

- Quản lý chất lượng hàng hóa trong quá trình sử dụng: Việc quản lý chất lượng hàng hóa trong quá trình sử dụng thực hiện theo quy định tại Mục 6 Chương III Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Mục 5 Chương II Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

Xem chi tiết tại: Thông tư 36/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 15/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

309

Văn bản liên quan