Nội dung quản lý Nhà nước đối với Bộ đội biên phòng

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997 được ban hành ngày 28/3/1997. Một trong những nội dung cơ bản được quy định tại văn bản này là nội dung quản lý nhà nước đối với bộ đội biên phòng.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 23 Pháp lệnh Bộ đội biên phòng 1997, những nội dung này bao gồm:

Một là, ban hành và hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật về công tác biên phòng và Bộ đội biên phòng.

Hai là, quy định hệ thống tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy Bộ đội biên phòng.

Ba là, quy định và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Bộ đội biên phòng.

Bốn là, quyết định ngân sách hoạt động công tác hoạt động biên phòng và xây dựng Bộ đội biên phòng.

Năm là, kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về Bộ đội biên phòng.

Sáu là, sơ kết, tổng kết công tác biên phòng và xây dựng nền biên phòng toàn dân.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Pháp lệnh Bộ đội biên phòng 1997 có hiệu lực ngày 07/4/1997. 

Gởi câu hỏi

781

Văn bản liên quan