Nội dung quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007 được ban hành ngày 20/4/2007. Một trong những nội dung đáng chú ý tại văn bản này là quy định về quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 5 Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007, nội dung quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế bao gồm:

  • Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế;
  • Bảo đảm việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật;
  • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế;
  • Tổ chức thống kê, lưu trữ thỏa thuận quốc tế;
  • Giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế;
  • Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Các cơ quan quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế được quy định như sau: 

  • Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế;
  • Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế;
  • Cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh và cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Xem thêm: Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007 có hiệu lực ngày 01/7/2007.  

Gởi câu hỏi

218

Văn bản liên quan