Nội dung quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy

Nội dung quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy
Kim Linh

Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 được ban hành ngày 29/6/2001. Một trong những nội dung cơ bản tại văn bản này là quy định về nội dung quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 57 Luật phòng cháy và chữa cháy 2001, những nội dung này bao gồm:

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phòng cháy và chữa cháy.

2. Ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

3. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

4. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

5. Tổ chức đào tạo, xây dựng lực lượng, trang bị và quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

6. Bảo đảm ngân sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; tổ chức bảo hiểm cháy, nổ gắn với hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

7. Thẩm định, phê duyệt các dự án, thiết kế và nghiệm thu công trình xây dựng về phòng cháy và chữa cháy; kiểm định và chứng nhận an toàn phương tiện; xác nhận điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ về phòng cháy và chữa cháy.

9. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng cháy và chữa cháy; điều tra vụ cháy.

10. Tổ chức thống kê nhà nước về phòng cháy và chữa cháy.

11. Hợp tác quốc tế về phòng cháy và chữa cháy.

Xem thêm tại: Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 có hiệu lực ngày 04/10/2001. 

Gởi câu hỏi

335

Văn bản liên quan